خرید زمین سیسنگان
۱۳۹۸/۰۹/۳۰

خرید زمین سیسنگان خرید زمین سیسنگان زمین ۶۵۰ متر انشعابات سر ملک بافت مسکونی ویو شمال جنوبی منطقه تهرانی نشین این زمین جهت ساخت ویلا و یا اپارتمان عالی میباشد داخل بافت مسکونی و پویا میباشد این ملک منطقه سیسنگان واقع میباشد و ویوو ابدی دریا و جنگل را دارد ویوو ابدی شمالی و جنوبی و منطقه غیر بومی دارد و امکانات اب برق گاز سر ملک میباشد خرید زمین سیسنگان